pühapäev, 13. detsember 2015

EMS KMÜ koolituspäev Tallinna Reaalkoolis "Eksamid ja tasemetööd", 22. oktoober 2015

Koolituspäeva päevakord:
1) Kitsas riigieksam (Lea Lepmann)
2) Lai riigieksam (Tiit Lepmann)
3) Põhikooli lõpueksam (Deivi Taal)
4) 6. klassi tasemetööd (Kaja Jakobson)Kitsas riigieksam, Lea Lepmann
Kitsast matemaatika riigieksamit valiti eelmisel õppeaastal u 600 võrra vähem kui üle-eelmisel õppeaastal. Eksamitulemused olid paremad, 0 - 10 p saanuid ka tunduvalt vähem võrreldes 2013/14 õppeaasta eksamiga.
Statistika 2014/2015 õa

Põhilised vead: 
1) Avaldiste lihtsustamine
   - astendamine (kordaja jäetakse astendamata)
   - tehete järjekord
   - sulgude avamine kui sulu ees on miinusmärk
Soovitusi:
* Astendamisel luua enda jaoks üks sisuline lähenemisviis. Selle aluseks võiks olla kõige lihtsama astme mõiste, kus astendaja on naturaalarv.
Näiteks: 

* Strateegia, lahendada lihtsam analoogiline ülesanne, võib sageli aidata.
* Harjutamisel kirjutada tehte juurde valem, mida kasutatakse.
* Tehted algebraliste murdudega (liitmine, lahutamine, korrutamine, jagamine) tuleks kordamisel teha läbisegi. Tuua välja erinevused, õppida neid protsesse eristama.
* Tehete järjekorra osas võiks võtta ekstra vaatluse alla sama järku tehted: sama järku tehted tuleb teha samas järjekorras nagu need ülesandes esinevad.
* Millal on kaks astet (või kaks logaritmi) võrdsed - see tingimus peaks selgeks saama.

2) Protsentarvutusest
* Protsendi mõiste: kas
* Tuleb lähtuda hariliku murru mõiste kahest tähendusest: harilik murd kui kahe naturaalarvu jagatis (absoluutne arv) ja harilik murd kui osamäär (suhtarv).
* Rakendusliku sisuga ülesannetes kasutame harilikku murdu just osamäära tähenduses.
* Kui asuda hariliku murru õpetamisel kohe tehete käsitlemisele ja vastavate reeglite õppimisele, keskendume harilikule murrule kui absoluutarvule ja harilik murd kui suhtarv jääb tahaplaanile.
* Kõige paremini omandavad õpilased hariliku murru kui osamäära mõiste siis kui kasutada selleks ristkülikut ja selle pindala.
* Tõlgendades harilikku murdu kui osa millestki, saab kergesti üle minna protsentarvutustele. Nende seostamise kaudu omandab õpilane oskuse esitada osa tervikust erinevatel viisidel (harilik murd, kümnendmurd, protsent). Oluline on joonis!
* Erinevad lahendusmeetodid: 1 % meetod, reegli meetod, võrde meetod.
* Gümnaasiumis võiks olla protsentarvutuse põhjalikum kordamine, sealhulgas ülesanded, kus tuleb koostada võrrand.
* Põhikoolis rohkem tähelepanu harilikule murrule kui osamäärale. Joonised!
* Võrdekujulise võrrandi juures peab lahendama ka protsentülesandeid, võrdemeetodit kui protsentarvutuse meetodit tuleks käsitleda ka õpikutes. NB! Termin "ristkorrutis" siia ei sobi!
* Protsentülesannete lahendamisel võrdega, tuleks mitmeid kordi ka vastavad jagatised välja kirjutada.
Näiteks: 
200 ml       100 %
x ml             10 %


Lai riigieksam, Tiit Lepmann
Osalejate tõus 7,4 %, tulemuste langus 3,2 %.
Eksamil oli palju ülesandeid, mille oli mitu erinevat lahendust.
"Parem üks ülesanne ja 10 lahendust kui 10 ülesannet ühe lahendusega."
Statistika 2014/2015 õa

Eksamitööde vormistus: 
* Eesmärk eksamil pole vaid vastuse saamine. Eesmärgiks on lisaks probleemi lahendamisele ka selle lahenduse üksikasjalik selgitus. Ülesande lahendus võiks selgelt esile tuua lahenduse erinevad etapiosad, iga lahendusetappi võiks selgitada:
- mida ja miks hakatakse tegema;
- kuidas ja millele toetudes seda tehakse;
- tähistused, mida ja millega tähistatakse;
- millisele tulemusele jõuti;
- tehted kirja tehete kaupa: 1. tehe:; 2. tehe:, ...
 * Käekiri!

Enamus riigieksamitel tehtavatest vigadest saavad alguse põhikoolist.

Põhikooli lõpueksamist, Deivi Taal
Sooritus 60,3 %, 2014 a. 60 %, seega stabiilne.
Statistika 2014/2015 õa

Probleemid:
Ülesande teksti loetakse kas pealiskaudselt või ei saada aru.
Arvutusvead.
Joonised lohakad, liiga väikesed, tehtud ilma joonistusvahenditeta.
Tööd vormistamine (vt. Lai riigieksam, Eksamitööde vormistus)

Hindamine
Hindamisega ei ole asjad korras.
Hindamise analüüs - valimitöödest suurem osa hinnatakse üle ühtse süsteemi järgi.
Hindamisjuhend on mõeldud õpetajale.
Hindamisjuhendit ei saa eirata. Kui tõesti ei olda millegiga nõus, mis juhendis kirjas, siis tuleb lisada protokolli vastav komisjoni otsus.
Hindamiskastikesed tuleb ära täita.

Tagasiside
Tagasiside küsimustikud tuleks ikka ära täita.
Tagasisidet saab täita mitme päeva jooksul.

Eksam elektrooniliseks?
Arendustööd käivad. Seega kunagi kindlasti tuleb.
Küsitluste tulemusel on e-eksami pooldajaid 9 %, konkreetselt vastuolijaid 73 %, ülejäänud on diplomaatilised. Õpilased on enamasti vastu.

Elektroonilise eksami plussid ja miinused (küsitluste tulemusel selgunud):
Plussid: 
- õpilastele meeldib kasutada nutiseadmeid;
- õpetaja ei pea töid parandama;
- hoiame kokku eksamiaega;
Miinused:
- tehnilised probleemid;
- ei kasutata tundides sobivaid õpetamismeetodeid (infotehnoloogiat).

Tulevik:
Põhikooli lõpetamine liigub samas suunas nagu gümnaasiumi lõpetamine: 3 eksamit (eesti keel, matemaatika ja võõrkeel) ja punktisüsteem (hinnet ei panda eksamile, ainult punktid, mis on aluseks ka gümnaasiumitesse sisse saamisel)
Sel õppeaastal veel midagi ei muutu.

6. klassi matemaatika tasemetööd, Kaja Jakobson
6. klassi tasemetöö sooritamiseks on hetkel kaks võimalust: 1) paberil tasemetöö, 2) e-tasemetöö.
Pabertasemetöö tulemused on tunduvalt paremad.
E-tasemetööd ei tohiks hinnata, kuna need ei näita õigeid oskuseid. Tulemused on võrreldes paberil tasemetööga tunduvalt madalamad.
Paberil tasemetööde ja e-tasemetööde tulemuste võrdlus:
Paberil tasemetöödes on paremini sooritatud         e-tasemetöödes on paremini sooritatud
- arvutusülesanded                                                   - etteantud vihjetega ülesanded (harilik murd)
- ühikute teisendamine                                             - liigendatud ülesanded (tekstülesanded)
- alaülesanded, mille vastus sõltub eelmise
alaülesande vastusest.

Tagasiside tulemused (õpetajate arvamused):
- e-tasemetöö ei õigusta ennast; hinded kehvemad
- õpetaja ei saa tagasisidet tehtud vigadest

Järgmise aasta tasemetööd:
6. klass: 12.05.2016 (ei ole kindel, kas pabertest üldse enam tuleb (hoolimata eelpool kirjutatust), e-test tuleb kindlasti
3. klass: 17.05.2016   pabertest

Varasemate aastate e-tasemetööd peaks olema kättesaadavad siin.

Hele Kiisel
* Matemaatikaõpetajate päevadest Viimsis 13. - 14. nov, 2015
* nutisport.eu - uus keskkond matemaatika ülesannete lahendamiseks ja võistlusteks
* opiveeb.ee - jama autoriõigusega: internetimaterjale võib üles panna ainult õpetaja ise, mitte keegi teine.
* Õpilased peaksid endale selgeks tegema, kas ja kui palju järgmises koolis (nii sisseastumiseks kui ka koolis püsimiseks) on vaja matemaatikat.

Kärt Mattiisen
"Kas Google teeb meid lolliks?" Nicolas Carr

Gümnaasiumi riigieksamil õpilaste poolt tehtud vead pärinevad põhikoolist ja mõistete teadmisest.


Kui õpilane saab aru mõistetest, oskab neid selgitada ning kasutada, siis saab olla kindel, et ta saab asjast aru.Kommentaare ei ole:

Postita kommentaar